Ako triediť odpad z EPS obalov

Odpady z EPS obalov (patrí sem aj výplňový polystyrén) končia v systéme nakladania s komunálnymi odpadmi či už v zmesovom komunálnom odpade, alebo v žltom kontajneri ako vytriedené plasty. Zodpovednosť za zavedenie a vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov vrátane plastov má obec.

Obaly z elektrospotrebičov
Viac informácií
Obaly z potravín
Viac informácií
Ostatné obaly
Viac informácií

 

Kam patria obaly z elektrospotrebičov

Najjednoduchšie sa recyklujú obaly zo spotrebičov bez nečistôt, resp. iba s minimálnym znečistením. To znamená, že z obalov treba najskôr odstrániť plastové alebo papierové štítky, nálepky, lepiace pásky a pod.

 

  • Zberný dvor: obaly z televízorov, chladničiek, práčok možno odovzdať aj na zbernom dvore. Závisí to od VZN jednotlivých obcí. Informujte sa na webe vašej obce.
  • Žltý kontajner: je určený na zber komunálneho plastu. O možnostiach zberu obalov sa informujte na domovskej stránke svojej obce, ktoré majú právo regulovať, čo do žltých kontajnerov (ne)patrí.
  • Vrátenie predajcovi: niektoré predajne/výrobcovia umožňujú obaly zo svojich výrobkov odoberať späť a postarať sa o ich ďalšie využitie. Ak si zvolíte možnosť vrátiť obal od výrobku v obchode, kde ste ho zakúpili, informujte sa o podmienkach spätného odberu hneď pri nákupe produktu.
  • Zmesový odpad: patria sem technické obaly, ktoré sú extrémne znečistené a nedajú sa už očistiť.

 

 

Kam patria obaly z potravín

Aj obaly z potravín možno recyklovať, ale iba obaly bez znečistenia, respektíve s minimálnym znečistením.

  • Zberný dvor:  o možnostiach zberu obalov sa informujte na domovskej stránke svojej obce.
  • Žltý kontajner: neznečistené obaly z potravín možno vhodiť do žltého kontajnera. Neodkladajte obaly vedľa kontajnera, znižuje sa tým možnosť ich ďalšej recyklácie.
  • Zmesový odpad: sem patria mastné a znečistené obaly, ktoré už ďalej nemožno recyklovať.

Jednorazové obaly z potravín sú vyrobené inou technológiou ako EPS výrobky!

Jednorazové nádoby na jedlo, poháre, tácky z PSP (polystyrénový papier), na ktoré sa balí mäso a iné potraviny, s ktorými sa stretávame v supermarketoch sú často zamieňané s obalmi z EPS. Výrobkom z EPS sa navonok podobajú, avšak sú vyrábané inou technológiou. Spomínané obaly sa nedajú bežne recyklovať, avšak dajú sa recyklovať tzv. chemickou recykláciou v spolupráci s výrobcami styrénu a polystyrénov (napr. Synthos).


 

Kam patria ostatné obaly

Recyklovať možno iba obaly bez znečistenia.

  • Zberný dvor: o možnostiach zberu obalov sa informujte na domovskej stránke svojej obce.
  • Žltý kontajner: neznečistené obaly možno vhodiť do žltého kontajnera.
  • Zmesový odpad: patria sem extrémne znečistené a mastné obaly, ktoré už ďalej nemožno recyklovať.