Otázky a odpovede

Vy sa pýtate, my odpovedáme. Nájdete tu všetko, čo vás zaujíma.

V stavebníctve sa používajú EPS dosky so samozhášavým prevedením. To znamená, že sa už  pri výrobe EPS suroviny používa retardér horenia, ktorý  zaručuje bezpečnosť v prípade požiaru a splnenie národných protipožiarnych predpisov. V minulosti, v priebehu rokov 1988 až 2015, sa používal retardér horenia  HBCDD (hexabrómocyklododekán), ktorý bol  v roku 2016  celosvetovo zaradený na listinu perzistentných organických látok s tým, že pre stavebné aplikácie mu  bola udelená výnimka používania  do roku 2019. Avšak už od roku 2015 sa EPS s týmto retrardérom v EÚ nevyrába. Výrobcovia EPS  suroviny ho  nahradili  novým ekologickým retardérom horenia na polymérovej báze – polyFrame redardantom.

EPS je bezpečný materiál pre človeka i prírodu, výroba a použitie EPS nevytvára žiadne zdravotné alebo ekologické riziko.

  • pri aplikácii EPS netreba používať špeciálne ochranné pomôcky;
  • EPS nepoškodzuje ozónovú vrstvu, pretože neobsahuje látky škodlivé pre ovzdušie;
  • EPS neemituje vo vode rozpustné látky, ktoré by mohli kontaminovať zdroje podzemných vôd;
  • EPS nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre zdravie pri inštalácii ani počas používania ;
  • prispieva teda k zmenšeniu skleníkového efektu a k zníženiu kyslých dažďov;
  • EPS ako účinný izolačný materiál zabraňuje stratám energie, a preto šetrí fosílne palivá, zabraňuje emisiám oxidu uhličitého, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a globálne otepľovanie.

Späť na články