Recyklácia odpadu z EPS

Recyklácia je dôležitý proces opätovného využitia predtým použitých materiálov. Málokto však vie, že aj EPS je  veľmi dobre a efektívne recyklovateľný materiál. V oblasti recyklácie EPS je cieľom dosiahnuť úplné spracovanie odpadov z EPS tak, aby sa  životný cyklus výrobkov z EPS celkom uzavrel.

Recyklácia u výrobcov
Viac informácií
Recyklácia u recyklátora
Viac informácií
Použitie zrecyklovaného EPS
Viac informácií

Recyklácia u výrobcov EPS produktov

 • Zákazník nahlási odvoz odpadu zo stavby alebo demolácie výrobcovi.
 • Vyplní formulár (objednávku), v ktorom uvedie, o aký typ odpadu ide. Odpad musí byť čistý, nesmie obsahovať žiadne nečistoty. Iba čistý odpad z EPS sa dostáva späť do procesu výroby a dá sa použiť opäť na výrobu EPS používaného najčastejšie v stavebnom priemysle.
 • Ideálne je odpad vkladať do priezračných PE fólií, ktoré na základe dohody môže výrobca zákazníkovi vopred poslať.
 • Po odsúhlasení dohodnutých podmienok odberu, výrobca odpad z EPS prevezme. Odpady z EPS musia spĺňať kvalitatívne požiadavky výrobcu (pozrieť si ich možno na webovej stránke výrobcu). Inak má výrobca právo odmietnuť prevzatie odpadu z EPS.

Recykláciou sa zaoberajú tieto firmy:

 

Proces drvenia odpadu z EPS 

/použitie na EPS dosky/

Proces drvenia odpadu z EPS  

/použitie ako prísada na výrobu ďalších produktov/


 

Recyklácia u recyklátora

Firmy zaoberajúce sa recykláciou odoberajú odpadový polystyrén na ďalšie spracovanie a následné využitie. Po dohode s recyklátorom môže fyzická osoba alebo firma:

 • priniesť odpadový polystyrén priamo do jeho prevádzky.
 • ďalšou možnosťou je odber odpadu na stavbe. Po vzájomnej dohode dodá recyklátor dodávateľovi požadovaný počet bagov, do ktorých dodávateľ vkladá polystyrén. Po naplnení bagov ich na to určenými dopravnými prostriedkami recyklátor odvezie. 

 


Použitie zrecyklovaného EPS

Zrecyklovaný polystyrén možno použiť na rôzne účely:

 • výroba nových tepelnoizolačných dosiek – odpadový stavebný EPS sa môže pridávať v určenom  množstve do výroby nového výrobku pri zachovaní rovnakej kvality dosiek.
 • ako prímes k iným stavebným materiálom – používa sa na výrobu mált, zásypov, ľahkých poréznych tehál, betónu, izolačných omietok a pod.
 • ako prímes na výrobu keramiky
 • na výrobu kulís a dekorácií
 • na výrobu polotovarov v reklamnom i nábytkárskom priemysle
 • výroba náplní do tulivakov – ako prídavok do primárneho materiálu

Čo s polystyrénom, ktorý už nemožno ďalej recyklovať?

Ako každá recyklovateľná látka aj EPS po istom čase dosiahne bod, keď sa už ďalej nedá zrecyklovať. Okrem toho sa môže stať, že EPS je na recykláciu príliš znečistený alebo inak znehodnotený. V takom prípade jeho cesta končí v spaľovni. Spaľovňa by však nemala byť strašiakom. Všetky spaľovne podliehajú prísnym podmienkam ochrany životného prostredia a sú monitorované štátnymi inštitúciami Odboru starostlivosti o životné prostredie. V spaľovniach sa odpad z polystyrénu ďalej energeticky zhodnocuje. Polystyrén, ktorý skončí v spaľovni, vďaka tomu poslúži ako hodnotný zdroj energie.