Expandovaný polystyrén je pre zdravie človeka bezpečný

Expandovaný polystyrén, ktorý sa v stavebníctve používa na zatepľovanie budov, je vo všetkých smeroch bezpečný materiál.

Nenarúša kvalitu vnútorného prostredia stavby, nemá negatívny vplyv na životné prostredie, je 100 % recyklovateľný a je bezpečný pre ľudí a zvieratá.

S použitím expandovaného polystyrénu (EPS) vo vonkajšom kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) možno dosiahnuť nízku energetickú náročnosť stavby, nižšie úniky tepla, vyšší tepelný komfort v každom ročnom období, a to všetko pri relatívne rýchlej ekonomickej návratnosti investícií.

 

Vznik plesní nesúvisí so zateplením stavby

Budova zateplená s použitím expandovaného  polystyrénu je pre človeka, ktorý v ňom žije bezpečný. V prípade zateplených stavieb sa možno často stretnúť s informáciou, že takéto budovy „nedýchajú“, čo má za následok vznik plesní. S plesňami zápasí množstvo domácností, ich výskyt však nesúvisí s tepelnoizolačnými materiálmi používanými na zatepľovanie. Plesne naopak vznikajú zväčša na nezateplených stenách, ktoré majú nízky tepelný odpor, t. j. v zime sa veľmi ochladzujú. Na miestach kde teplota povrchu klesne pod kritickú hodnotu (teplotu rosného bodu), dochádza k povrchovej kondenzácii. Vonkajšie zateplenie s použitím EPS výrazne znižuje kondenzáciu vodnej pary vo vnútri konštrukcie. Rosný bod sa presunie z povrchu  konštrukcie v interiéri  do vnútra   konštrukcie,  a tým sa zvýši vnútorná povrchová teplota obvodovej steny. Pri použití dostatočnej hrúbky expandovaného  polystyrénu  sa   zabráni  zvýšeniu vlhkosti na obvodových stenách a následnému vzniku plesní. V prípade, že plesne vznikajú, hoci je dom zateplený, môže súvisieť s výmenou okien. Nové kvalitné okná majú totiž oproti tým starším až 10-násobne vyššiu tesnosť škár medzi rámom a krídlom okna. Predtým bola výmena vzduchu v miestnosti aj pri zatvorených oknách a po osadení nových okien je 10-krát nižšia. Plesniam sa možno vyhnúť osvojením si nového spôsobu vetrania – nechať okná na režim mikroventilácie.

 

Zateplenie budovy s použitím polystyrénu je pre ľudí bezpečné

Zateplenie s použitím expandovaného  polystyrénu nepredstavuje pre človeka žiadne zdravotné riziko. Neobsahuje freóny či iné látky, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nepotvrdili sa ani podozrenia, že by expandovaný (penový) polystyrén mohol spôsobovať ochorenia. Dosky EPS spĺňajú všetky súčasné požiadavky na uplatňovanie a zabudovávanie do kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS). Ide o stavebné výrobky, ktoré podliehajú povinnosti preukazovania vlastností podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kvalitu práce firiem, ktoré vykonávajú zatepľovanie budov, navyše kontroluje Technický a skúšobný ústav stavebný a udeľuje im licenciu na výkon práce a technické osvedčenie na zatepľovacie systémy. V súčasnosti sa v stavebníctve používajú EPS dosky výhradne v  samozhášavej úprave. Na zabezpečenie samozhášavej úpravy sa používa moderný ekologický  spomaľovač horenia.

 

EPS je 100 % recyklovateľný tepelnoizolačný materiál

EPS je netoxický a kompletne inertný materiál. Nakoľko nie je rozpustný vo vode, neunikajú z neho látky, ktoré by mohli kontaminovať podzemné vody. Okrem toho je  v súčasnosti vyrábaný expandovaný polystyrén recyklovateľný. Recyklovaný polystyrén sa môže pridávať  k primárnemu materiálu pri výrobe EPS dosiek či ako drvina do betónu, tehál, keramiky. Efektívne recyklovať sa dá už aj  polystyrén z demolácií, a to vďaka inovatívnej technológii PolyStyreneLoop. Výstavba demonštračného závodu so schopnosťou spracovávať 3 milióny kilogramov stavebného EPS z demolácií za rok je už spustená a jeho prevádzka by mala začať v prvom štvrťroku 2021. Ciele  PolyStyreneLoop sú plne v súlade s Európskou zelenou dohodou, ktorá poukazuje na to, že expandovaný  polystyrén sa má stať do roku 2050 klimaticky neutrálnym a plne recyklovateľným materiálom.


Späť na články