Petra Csefalvayová: Záujem o odpadový polystyrén je veľký, zmapovali sme potenciál recyklácie

Dopyt po odpadovom polystyréne stále rastie, kontaktujú nás zahraničné aj slovenské firmy, hovorí predstaviteľka INCIEN.

Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (EPS SR), ktoré je súčasťou medzinárodného združenia EUMEPS, si v rámci Stratégie pre plasty zadalo dobrovoľný recyklačný cieľ, že v roku 2025 podiel recyklácie na Slovensku dosiahne viac ako 50 %. A to v oblasti obalového expandovaného polystyrénu (EPS), ako aj stavebného.

EPS SR v tejto veci spolupracuje s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), s ktorého expertkou Petrou Csefalvayovou sme sa rozprávali o recyklácii polystyrénu a cieľoch spolupráce.

Pri rekonštrukciách budov či predaji elektrospotrebičov vzniká odpadový polystyrén. Ako je to s jeho recyklovateľnosťou?

Záujem o odpadový materiál je vysoký. Problém nastáva v bode správneho dotrieďovania materiálu a výzvou je aj jeho výnimočná ľahkosť, 98% hmotnosti tvorí vzduch. Preto je pre efektívnu a zmysluplnú recykláciu kľúčové jeho skladovanie a následná logistika. Predpokladaný počet cyklov recyklácie bez straty kvality sa udáva 15 až 20-krát.

Čo je cieľom vašej spolupráce s EPS SR? A čo sú jej konkrétne výsledky?

Základným cieľom je podať jasné a ucelené informácie o stave a nakladaní s odpadovým EPS. Pomáhať spracovateľom získať potenciálnu druhotnú surovinu na spracovanie. Získať čistý materiál na spracovanie v čo najvyššej kvalite. Záujem o odpadový EPS stále rastie. Kontaktujú nás zahraničné aj slovenské spoločnosti, ktoré hľadajú nové zdroje .

Je potrebné zistenia komunikovať so štátnou správou aj na úrovni EÚ, aby sa prijímali také rozhodnutia, ktoré nebudú klásť prekážky v zbere a zhodnotení, podporia spracovateľov a tým zvýšia podiel zrecyklovaného odpadu.

V najbližšej dobe budeme so Združením EPS realizovať projekt auditu „Únik mikroplastov na prevádzke“. V rámci projektu prebieha audit výrobných prevádzok a správnej výrobnej praxe, ktorá zabraňuje úniku mikroplastov do prostredia.

Cieľom EPS SR je 50 % recyklácie polystyrénu. K dosiahnutiu tohto cieľu má pomôcť napríklad mapa zberných miest. Ako táto pomôcka vznikla a aké kroky EPS SR a INCIEN podnikajú?

Na začiatku spolupráce EPS SR s INCIEN bolo nevyhnutné zrealizovať prieskum vo forme analýzy, ktorá by vyhodnotila stav v oblasti nakladania s odpadovým EPS.

Cieľom bolo získať a zanalyzovať všetky dostupné informácie o množstvách vyprodukovaného odpadového EPS, množstvách zhodnoteného odpadu, energeticky a materiálovou recykláciou. Rovnako tiež odsledovať množstvo zrecyklovaného odpadového EPS, umiestnenie recyklátu do nových výrobkov z EPS, prípadne do iných aplikácii formou downcyclingu ako je plastobetón, najčastejšia forma takéhoto využitia.

Ďalším krokom bolo vytvorenie samostatnej evidencie spracovateľských kapacít na Slovensku, a to prostredníctvom miest. Zmapovali sme potenciál pre budúce zhodnotenie materiálu.

Dôležitým vstupom do analýzy bol aj prúd odpadového EPS v komunálnom odpade, kde sa zrealizovali fyzické analýzy odpadov. Sledovali sa množstvá odpadového EPS v zmesovom aj triedenom zbere. Zámerom bolo identifikovať potenciál odpadového EPS v materiálovom zhodnocovaní, odsledovať celkový stav s nakladaním s EPS odpadom.

Všetky výstupy a zistenia sme komunikovali aj so štátnou správou, MŽP SR, kde sme danú analýzu aj prezentovali.

Zber odpadového polystyrénu poskytujú aj mnohé zberné dvory. Zahrnuli ste do svojho zisťovania aj tie?

Zberným dvorom sme sa venovali samostatne, kde sme hlavne v komunikácii s verejnosťou uverejnili na interaktívnej mape, Zberné dvory, ktoré primárne stavebný EPS odovzdávajú na zhodnotenie. Dôležitá informácia pre verejnosť a taktiež recyklačné subjekty.


Späť na články