Expandovaný polystyrén možno efektívne recyklovať

Dlhodobým cieľom krajín Európskej únie je redukovať množstvo vzniknutého odpadu.

Odpady sa tvoria pri každej činnosti, ktorú človek vykonáva. Výnimkou nie je ani zatepľovanie stavieb, pri ktorom vzniká odpad aj z expandovaného polystyrénu. Je nevyhnutné zabrániť tomu, aby sa tento odpad dostával do spaľovní alebo na skládky. Európska asociácia výrobcov a spracovateľov EPS (EUMEPS) sa preto zaviazala, že do roku 2030 zaistí úplnú obehovosť tohto materiálu. Slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu ktoré je členom EUMEPS začalo  robiť kroky na dosiahnutie tohto cieľa. Efektívnym spôsobom ako produkciu odpadov minimalizovať, je zvýšiť podiel ich recyklácie a bezpečného zneškodňovania. V roku 2025 by mohol podiel recyklácie odpadov z EPS na Slovensku dosiahnuť viac ako 50 %.

Odrezky z EPS zo zatepľovania budov patria na zberný dvor

V priebehu zatepľovania vzniká na stavbe odpad z expandovaného polystyrénu, ktorý treba po skončení prác zneškodniť. Je to úlohou pôvodcu tohto odpadu, čiže buď investora alebo stavebnej firmy, ktorá stavebnú činnosť vykonáva. Expandovaný polystyrén (EPS) je 100 % recyklovateľný materiál. Keďže obsahuje viac ako 98 % vzduchu, jeho recyklácia je veľmi jednoduchá.

Po skončení výstavby rodinného či bytového domu je potrebné odniesť odrezky z EPS na zberný dvor, nie je možné ich dávať do žltých kontajnerov. Z polystyrénových dosiek sa musia pred ďalším spracovaním odstrániť nečistoty, ako sú betón, malta, tmel, stierka a pod. Po roztriedení je polystyrén podrvený a v závislosti od stupňa znečistenia sa dá ďalej využívať.

Možnosti opätovného použitia polystyrénu

Expandovaný polystyrén sa po zrecyklovaní môže pridávať  k primárnemu materiálu a opätovne použiť na výrobu nových tepelnoizolačných dosiek pri zachovaní rovnakej kvality dosiek (s výnimkou izoláciím ako sú dosky EPS-F pre kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS, kde je možné  použitie recyklátu z vlastných technologických odrezkov). Taktiež nie je možné použitie recyklátu pri výrobe nových obalových výrobkov.

Uplatnenie recyklovaného EPS je širšie a závisí od stupňa jeho znečistenia. Môže sa použiť na výrobu polotovarov pre nábytkársky priemysel, na výrobu kulís či keramiky. Pridáva sa ako prímes k iným stavebným materiálom, z ktorých sa následne vyrábajú ľahčené betóny, zásypy, pálené tehly, izolačné omietky a pod. Používa sa aj ako prímes do pôdy na zlepšenie jej odvodnenia a prevzdušnenia.

Nakladanie s EPS odpadom z demolácií budov

V minulosti sa vyrábal expandovaný polystyrén s obsahom  retardéra horenia HBCD, ktorý bol považovaný za látku s potenciálnymi negatívnymi vplyvmi, aby boli splnené národné  protipožiarne predpisy (aj keď tieto potenciálne vplyvy neboli dokázané, uvedený retardér bol v súčasnosti nahradený novým, ekologickým  polyFlame  retardérom horenia).

Životnosť stavieb, na ktorých sa používali tepelnoizolačné dosky s  retardérom horenia HBCD na zateplenie, sa skončí o niekoľko rokov. Tieto polystyrénové dosky nemožno odniesť na zberný dvor a recyklovať ich klasickým spôsobom. Riešením je fyzikálna recyklácia v rámci iniciatívy PolyStyreneLoop, ktorej členom je aj slovenské Združenie EPSSR. Inovatívnosť tejto technológie spočíva v tom, že umožňuje zo starších demolačných materiálov získať späť  polystyrén a dokonca aj bróm z pôvodného retardéru horenia.

Ako možno vidieť a podľa našich dostupných informácií, možno expandovanému polystyrénu v rámci tepelnoizolačných materiálov priradiť prvenstvo v recyklácii. Expandovaný polystyrén má spracovaný  systém zberu a recyklácie pre všetky druhy jeho odpadu.


Späť na články